Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen 

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Jimmy’s Gym.

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 3 en 12  maanden lidmaatschapsvormen van Jimmy’s Gym

 1. Voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Jimmy’s Gym en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Jimmy’s Gym en het Lid.

2.2. Jimmy’s Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Jimmy’s Gym zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Jimmy’s Gym te zijn ontvangen.

 1. Lidmaatschap 

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Jimmy’s Gym mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Jimmy’s Gym gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Jimmy’s Gym, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Jimmy’s Gym).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Jimmy’s Gym worden overgedragen.

3.4. Jimmy’s Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Jimmy’s Gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van√, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.jimmysgym.nl.

 1. Lidmaatschapsgelden 

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 1 maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Jimmy’s Gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Jimmy’s Gym behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Jimmy’s Gym te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Jimmy’s Gym tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Jimmy’s Gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Jimmy’s Gym het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Jimmy’s Gym tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Jimmy’s Gym biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. Jimmy’s Gym hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd tot en met 15 jaar, 16+ jaar Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Jimmy’s Gym meedelen.

Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Jimmy’s Gym.

Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Jimmy’s Gym of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden of 24 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.

In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8. Jimmy’s Gym biedt tevens gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, bestaande uit twee ouders (dan wel wettig voogd) en maximaal drie van hun kinderen. Alle gezinsleden inclusief beide ouders (dan wel voogd) moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap. Gezinnen met één ouder kunnen geen gebruik maken van het voordeeltarief van het gezinslidmaatschap. De leeftijdsgrens van de kinderen, die vallen onder het gezinslidmaatschap, is 22 jaar. Op het moment dat het kind 22 jaar wordt dan is deze niet meer bevoegd om van het gezinslidmaatschap gebruikt te maken. Het kind kan dan kiezen voor het 18-25 jaar lidmaatschap. Wanneer door deze wijziging het gehele gezin niet meer onder de voorwaarden valt van het gezinslidmaatschap, kunnen de ouders (voogd) gebruik blijven maken van het gezinslidmaatschap, maar kunnen zij ook kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Verder geldt het volgende voor gezinsleden onder de 12 jaar:

–  Deze leden kunnen alleen gebruik maken van de activiteiten in de zalen waar groepslessen worden gegeven.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Jimmy’s Gym is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. Jimmy’s Gym is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 7%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 1. Privacy 

5.1 Jimmy’s Gym verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens van het Lid staan op de servers van E pass Online.

Epass Online heeft met haar hostingpartijen overeenkomsten gesloten waarmee zij op dat punt AVG proof zijn.

 1. Lidmaatschapspas 

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Jimmy’s Gym en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Jimmy’s Gym is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Jimmy’s Gym te worden gemeld. Jimmy’s Gym zal de kosten van 12.50 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap 

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Jimmy’s Gym verkrijgbaar opzegformulier s of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Jimmy’s Gym, Vlampijpstraat 75 J   3534 AR     te Utrecht. In geval het Lid zich online wil uitschrijven, kan het Lid ook online via (opzeggen@jimmysgym.nl) opzeggen met de juiste persoonsgegevens.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Jimmy’s Gym deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Jimmy’s Gym – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van Jimmy’s Gym of een met Jimmy’s Gym gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

7.5. Jimmy’s Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

 1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
 3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
 4. Indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 5. Opschorting (tijdelijk stopzetten) 

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Jimmy’s Gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Jimmy’s Gym – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 1. Openingstijden 

9.1. Jimmy’s Gym is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Jimmy’s Gym is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

 1. Klachten en Informatieverplichting 

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Jimmy’s Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Jimmy’s Gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot (info@jimmysgym.nl)

 1. Personal Training 

11.1. Jimmy’s Gym, dan wel derden, bieden personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 1. Aansprakelijkheid 

12.1. Jimmy’s Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Jimmy’s Gym of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Jimmy’s Gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 1. Huisreglement 

13.1. Het Lid is bekend met de door Jimmy’s Gym gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

 1. Slotbepalingen 

14.1. Op alle door Jimmy’s Gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Jimmy’s Gym kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.