Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen 

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Jimmy’s Gym.

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 3 en 12  maanden lidmaatschapsvormen van Jimmy’s Gym

 1. Voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Jimmy’s Gym en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Jimmy’s Gym en het Lid.

2.2. Jimmy’s Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Jimmy’s Gym zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Jimmy’s Gym te zijn ontvangen.

 1. Lidmaatschap 

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Jimmy’s Gym mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Jimmy’s Gym gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Jimmy’s Gym, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Jimmy’s Gym).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Jimmy’s Gym worden overgedragen.

3.4. Jimmy’s Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Jimmy’s Gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van√, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.jimmysgym.nl.

 1. Lidmaatschapsgelden 

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 1 maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.1.1 Indien het Lid betaalt middels de ‘dockdock’ betaalwijze, dan gelden de volgende additionele bepalingen:
1. Jimmy’s Gym heeft de administratie en inning van de abonnementstermijnen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam dockdock, Boompjes 254 te (3011 XZ) Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de abonnementstermijnen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van dockdock.
2. dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaft u via iDIN informatie over u aan dockdock. Deze informatie betreft gegevens die dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van dockdock mee in dat wij deze gegevens aan dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.
3. De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.
4. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.“

4.2. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 1 maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2.1 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Jimmy’s Gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Jimmy’s Gym behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Jimmy’s Gym te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Jimmy’s Gym tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Jimmy’s Gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Jimmy’s Gym het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Jimmy’s Gym tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Jimmy’s Gym biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap. Jimmy’s Gym hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd tot en met 15 jaar, 16+ jaar Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Jimmy’s Gym meedelen.

Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Jimmy’s Gym.

Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Jimmy’s Gym of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden of 24 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.

In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8. Jimmy’s Gym biedt tevens gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, bestaande uit twee ouders (dan wel wettig voogd) en maximaal drie van hun kinderen. Alle gezinsleden inclusief beide ouders (dan wel voogd) moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap. Gezinnen met één ouder kunnen geen gebruik maken van het voordeeltarief van het gezinslidmaatschap. De leeftijdsgrens van de kinderen, die vallen onder het gezinslidmaatschap, is 22 jaar. Op het moment dat het kind 22 jaar wordt dan is deze niet meer bevoegd om van het gezinslidmaatschap gebruikt te maken. Het kind kan dan kiezen voor het 18-25 jaar lidmaatschap. Wanneer door deze wijziging het gehele gezin niet meer onder de voorwaarden valt van het gezinslidmaatschap, kunnen de ouders (voogd) gebruik blijven maken van het gezinslidmaatschap, maar kunnen zij ook kiezen voor een regulier lidmaatschap.

Verder geldt het volgende voor gezinsleden onder de 12 jaar:

–  Deze leden kunnen alleen gebruik maken van de activiteiten in de zalen waar groepslessen worden gegeven.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Jimmy’s Gym is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. Jimmy’s Gym is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 7%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 1. Privacy 

5.1 Jimmy’s Gym verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens van het Lid staan op de servers van E pass Online.

Epass Online heeft met haar hostingpartijen overeenkomsten gesloten waarmee zij op dat punt AVG proof zijn.

 1. Lidmaatschapspas 

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Jimmy’s Gym en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Jimmy’s Gym is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Jimmy’s Gym te worden gemeld. Jimmy’s Gym zal de kosten van 12.50 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap 

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Jimmy’s Gym verkrijgbaar opzegformulier s of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Jimmy’s Gym, Vlampijpstraat 75 J   3534 AR     te Utrecht. In geval het Lid zich online wil uitschrijven, kan het Lid ook online via (opzeggen@jimmysgym.nl) opzeggen met de juiste persoonsgegevens.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Jimmy’s Gym deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Jimmy’s Gym – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van Jimmy’s Gym of een met Jimmy’s Gym gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

7.5. Jimmy’s Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

 1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
 3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
 4. Indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 5. Opschorting (tijdelijk stopzetten) 

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Jimmy’s Gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Jimmy’s Gym – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 1. Openingstijden 

9.1. Jimmy’s Gym is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Jimmy’s Gym is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

 1. Klachten en Informatieverplichting 

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Jimmy’s Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Jimmy’s Gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot (info@jimmysgym.nl)

 1. Personal Training 

11.1. Jimmy’s Gym, dan wel derden, bieden personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 1. Aansprakelijkheid 

12.1. Jimmy’s Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Jimmy’s Gym of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Jimmy’s Gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 1. Huisreglement 

13.1. Het Lid is bekend met de door Jimmy’s Gym gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

 1. Slotbepalingen 

14.1. Op alle door Jimmy’s Gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Jimmy’s Gym kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Terms and Conditions

1. General

1.1. Once you sign the membership agreement (hereinafter referred to as Agreement), you become a member (hereinafter, the “Member”) of Jimmy’s Gym.

1.2. Membership promotions apply to Jimmy’s Gym 3 and 12 month memberships only

2. Conditions

2.1. These terms and conditions apply to all Jimmy’s Gym services and thus govern the legal relationship between Jimmy’s Gym and the Member.

2.2. Jimmy’s Gym is entitled to change the conditions applicable to the membership. Jimmy’s Gym will inform the member of this in a timely manner. The changes will come into effect one calendar month after the announcement, unless a different legal term is required, which will then be applied. If a Member does not wish to accept a change that is detrimental to him, he may terminate his membership with effect from the date on which the new terms and conditions come into effect. The written cancellation must be received by Jimmy’s Gym before the effective date of the change.

3. Membership

3.1. The Member is aware of the fact that he/she enters into his membership for the agreed contract period starting from the ‘Agreement Commencement Date’ stated in the Agreement.

3.2. The Member, who is not a legal person, has the right to inform Jimmy’s Gym within 14 days after the day of this registration that he renounces the membership, without payment of a fine and without giving any reason. (This does not apply to other forms of registration and/or in the case of company membership (hereinafter: “Company Membership”)). If the 14th day falls on a weekend or a national holiday, the period of 14 days runs up to and including the end of the next working day. If the Member decides to cancel the membership within the reflection period of 14 days, Jimmy’s Gym is entitled to charge costs for the number of days that the Member has been able to use the facilities of Jimmy’s Gym (registration fee and costs for the days when the facilities of Jimmy’s Gym could already be used).

3.3. Membership is strictly personal and transferable only with Jimmy’s Gym permission.

3.4. Jimmy’s Gym reserves the right to request identification for new members upon registration.

3.5. Jimmy’s Gym will be entitled to request identification from a Member at any time in order to verify that the person entering with the membership card is indeed the Member.

3.6. The Member may train during opening hours in the club specified in the Agreement and other clubs of , if included in the chosen membership. More information about the types of memberships can be found at www.jimmysgym.nl.

4. Membership Fees

4.1. The membership fee must be paid by the Member via SEPA direct debit or cash in advance for the entire contract period in advance, on the basis of 1 month, or, if desired, for the initial contract period (or an extension thereof).

4.1.1 If the Member pays using the ‘dock dock’ payment method, the following additional provisions apply:
1. Jimmy’s Gym has outsourced the administration and collection of the subscription terms to CE PSD2 B.V. trading under the name dockdock, Boompjes 254 in (3011 XZ) Rotterdam, Chamber of Commerce number 70472823. You will therefore not receive correspondence from us for the subscription terms, but from dockdock.
2. dockdock may refuse its services to us, for example because it expects difficulties in paying the installments that we transfer to it. To enable her to make a decision about this, you provide information about you to dockdock via iDIN. This information concerns data that dockdock needs for the administration and collection of the subscription installments owed by you. By taking out a subscription with us, you also agree for the benefit of dockdock that we provide this information to dockdock and that it and its affiliated companies use this information for the administration and collection of the subscription installments and credit owed by you. management and verification purposes. This data can also be used by dockdock (and/or its affiliated companies) for quality research, the development of statistical models, with the aim of segmenting collection portfolios so that further optimization of the collection result is achieved, the assessment of the payment risk (the performing credit scores/creditworthiness tests) and the prevention, detection and combating of fraud and other irregularities.
3. Dockdock’s administration, whether or not including our administration, is presumed to be correct for the purpose of determining your payment obligation. Nevertheless, you have the right to provide evidence to the contrary in this regard.
4. If any provision of these payment terms is void or voidable, this does not affect the validity of the other provisions.“

4.2. The membership fee must be paid by the Member via SEPA direct debit or cash in advance for the entire contract period in advance, on the basis of 1 month, or, if desired, for the initial contract period (or an extension thereof).

4.2.1 If the membership is activated earlier than the effective date of the Agreement and the Member can therefore use the facilities of Jimmy’s Gym a few days earlier, the Member will owe an additional membership fee for these extra days, calculated in proportion to the number of additional days.

4.3. The agreed registration and administration costs must be paid upon registration at the club. Failure to pay these costs does not mean that the Agreement can be declared null and void.

4.4. Jimmy’s Gym reserves the right to collect arrears via SEPA direct debit.

4.5. In the event of late payment, the Member is in default without further notice of default. From the date on which the Member is in default, all installments due for the remainder of the membership become due and payable and must be paid by the Member to Jimmy’s Gym within 30 days of the due date. The Member may not use the services and facilities of Jimmy’s Gym until his due debt has been paid.

4.6. If Jimmy’s Gym must proceed to collect its claim against the Member, the Member will also owe the administration costs and (extrajudicial) collection costs in the amount of the graduated collection costs in accordance with the percentage referred to in the relevant collection laws and regulations, or 15% of the outstanding amount, with a minimum of €40. From the date on which an amount became due, Jimmy’s Gym may charge the Member 1% interest per month or the statutory interest, whichever is higher. The Member cannot use the services and facilities of Jimmy’s Gym until his due debt has been or will be paid in accordance with the agreements with the collection agency.

4.7. For entering into a Membership, the Member pays the regular rate. Jimmy’s Gym offers various discount forms on this regular rate. These discount forms are determined on the basis of the duration of the memberships. This is determined by the duration of the memberships and for which the Member is entering into a Membership and/or by the age of the Member and/or by a corporate membership. Jimmy’s Gym uses the following age categories: age up to and including 15 years, 16+ years. The Member is obliged to prove that he is eligible for a discount on the basis of living
time (hereinafter “Youth Membership”) or Corporate Membership and will promptly notify Jimmy’s Gym of any changes affecting the granting of the discount.

Evidence of the Member’s eligibility for a discount must be resubmitted in advance at the end of each consecutive 6-month period, or at Jimmy’s Gym’s first request.

If the Member fails to provide proof within 14 days of Jimmy’s Gym’s request or expiry of the 6 month period specified in this article, the discount will automatically expire and the regular rate will be charged. Charging the regular rate instead of the discounted rate does not entitle the Member to terminate his membership. If a Member enters into a membership for 12 months or 24 months with an associated discount rate and the relevant duration has expired, the agreement will be extended with due observance of Article 7.1.

In the case of a discount form on the basis of a Youth Membership, in the year that the member exceeds an age limit and therefore also has to pay more membership fees in accordance with his/her new age category, this new membership fee will be automatically passed on and the Agreement cannot be concluded in the interim. be terminated. Discounts are never granted retroactively.

4.8. Jimmy’s Gym also offers family memberships. This membership is intended for families consisting of two parents (or legal guardian) and a maximum of three of their children. All family members including both parents (or guardian) must register for this family membership. Families with one parent cannot use the discounted rate of the family membership. The age limit for the children covered by the family membership is 22 years. When the child turns 22, he or she is no longer authorized to make use of the family membership. The child can then opt for the 18-25 year membership. If, as a result of this change, the entire family no longer falls under the conditions of family membership, the parents (guardian) can continue to use the family membership, but they can also opt for regular membership.

In addition, the following applies to family members under the age of 12:

– These members can only use the activities in the rooms where group lessons are given.

4.9. All prices include VAT. Jimmy’s Gym is at all times entitled to adjust its rates in the event of changes in the amount of VAT.

4.10. Jimmy’s Gym is authorized to index the membership price by a maximum of 7% on January 1 of each calendar year. If this price increase is implemented during the first 3 months from the ‘start date of the membership’ stated in the Agreement, the Member has the right to cancel his membership with immediate effect.

5. Privacy

5.1 Jimmy’s Gym processes personal data of the Member or another data subject in a proper and careful manner and within the framework of the applicable laws and regulations, including in any case the laws and regulations in the field of data protection, such as the General Data Protection Regulation (GDPR).

The Member’s personal data is stored on the servers of E pass Online.

Epass Online has concluded agreements with its hosting parties with which they are AVG proof in that regard.

6. Membership Card

6.1. After signing the Agreement, the Member will receive a membership card. This pass remains the property of Jimmy’s Gym and is strictly personal.

6.2. It is only possible to use the club upon presentation of a valid membership card.

6.3. Jimmy’s Gym is authorized to deny the Member access in the event of misuse of this pass.

6.4. Loss or theft of the membership card must be reported to Jimmy’s Gym immediately. Jimmy’s Gym will charge the Member for the cost of 12.50 euros for a new pass.

7. Termination or dissolution of membership

7.1. If the Member does not cancel his membership in writing at the relevant club one calendar month before the end date of the initial contract term, the membership will automatically be extended after the contract term for an indefinite period and a notice period of one calendar month applies.

7.2. The cancellation can be made in the same way as the Agreement was concluded, or at the option of the Member in writing by means of a cancellation form available from Jimmy’s Gym or by means of a cancellation letter of your own. J   3534 AR     in Utrecht. In case the Member wishes to unsubscribe online, the Member can also cancel online via (opschrijven@jimmysgym.nl) with the correct personal data.

7.3. To ensure proper receipt of the cancellation letter, Jimmy’s Gym recommends sending it by registered mail.

7.4. Early termination of the Agreement by the Member is only possible free of charge on medical grounds where a medical certificate or other – to the satisfaction of Jimmy’s Gym – is required, when moving outside a radius of fifteen kilometers from the clubs of Jimmy’s Gym or an affiliated company with Jimmy’s Gym, where proof of registration in the new municipality is required, the member is given the option to terminate the agreement prematurely, subject to 28 days’ notice.

7.5. Jimmy’s Gym may terminate the membership agreement without notice or notice:

if the Member has not (timely) fulfilled its payment obligations;
if the Member withdraws the authorization for SEPA direct debit and/or reverses an amount;
in the event of bankruptcy, (provisional) suspension of payments, debt restructuring or placing the Member under guardianship;
If the Member is denied or denied access. Upon dissolution of the agreement, all installments owed for the remaining term of the membership become due and payable.
Suspension (temporary suspension)

8.1. In the event of a long-term illness, injury, pregnancy or injury, the membership can be temporarily suspended for a maximum of 6 months with written permission from Jimmy’s Gym (this does not apply to, for example, study, internship, work and vacation). Suspension is only possible after submitting a medical certificate or other – to the satisfaction of Jimmy’s Gym – valid proof.

8.2. Membership can never be suspended retroactively.

8.3. The Member’s payment obligation is suspended for the actual duration of the suspension. The termination date of the membership agreement is extended by the duration of the actual suspension.

9. Opening hours

9.1. Jimmy’s Gym is authorized to close all or part of the club during public holidays and school holidays.

9.2. Jimmy’s Gym is authorized to change the opening hours of (or parts of) the club temporarily or permanently.

10. Complaints and Information Obligation

10.1. Changes in the personal situation of the Member (including address or bank details) must be communicated immediately in writing to the club specified in the Agreement.

10.2. If these changes are not (timely) communicated and if Jimmy’s Gym has to incur costs to retrieve the new (personal) data, these costs will be charged to the Member.

10.3. In the event of complaints regarding Jimmy’s Gym, the Member must first contact the receptionist and secondarily (info@jimmysgym.nl)

11. Personal Training

11.1. Jimmy’s Gym, or third parties, offer personal training. Personal training is not included in the membership.

12. Liability

12.1. Jimmy’s Gym is not liable for any injury or accident or lost objects of any nature and for whatever reason, except in the case of intent or willful recklessness on the part of Jimmy’s Gym or its managers.

12.2. Each Member is solely responsible for personal accidents and personal belongings. The Member is advised to take out appropriate insurance to this effect. Neither Jimmy’s Gym nor its employees can be held responsible for the loss, damage or theft of property within the club’s territory.

13. House Rules

13.1. The Member is familiar with the house rules applied by Jimmy’s Gym. These house rules are available in the club and can be requested at the reception of each club upon request. The Member is obliged to comply with these house rules.

13.2. The club can at all times refuse or deny access to persons whose behavior gives rise to this.

13.3. The Member is aware that there are strict rules for the use of the sunbed and will observe them at all times.

14. Final Provisions

14.1. Dutch law applies to all membership agreements concluded by Jimmy’s Gym.

14.2. Agreements between the Member and Jimmy’s Gym can only be made in writing and can only be changed in writing.

14.3. If one of the above provisions is invalid or illegal, the remaining provisions will continue to apply.