HUISREGELS

Hoewel wij van onze leden verwachten dat zij altijd naar eer en geweten handelen, hebben wij ook onze eigen huisregels. Wij verwachten dat elk lid bij de aanmelding kennis heeft genomen van onze huisregels en deze ook naleeft. Bij overtreding van deze huisregels of bij wangedrag behoudt onze vereniging zich het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontnemen en het lid de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Onze huisregels bestaan uit een erecode en een aantal gedragsregels die door elk lid dient te worden gerespecteerd.

ERECODE

 • Vechten doe je alléén in de ring en nooit op straat.
 • Je mag de boks/kickboks technieken die jou zijn aangeleerd, alleen gebruiken ter verdediging van jezelf of van anderen.
 • Je mag de boks/kickboks technieken nooit gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten wordt niet getolereerd.
 • Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is.
 • Respecteer je trainingspartner en zijn/haar niveau.
 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de vereniging.
 • Voorkom hinder en overlast na het beëindigen van de training.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Sportmateriaal

 • Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn eigen sportuitrusting.
 • Deze sportuitrusting bestaat uit: bokshandschoenen, scheenbeschermers, zakhandschoenen, windsels, springtouw, gebitsbeschermer, sportkleding en sportschoenen met lichte zolen (niet buiten gebruikt).
 • Het springtouw mag geen stalen kern hebben i.v.m. de slijtage van de sportvloer.
 • Zorg dat je sportmateriaal deugdelijk en hygiënisch is.
 • Zorg voor degelijke en schone kleding & sportschoeisel.
 • Wanneer buiten getraind wordt, is een extra paar buitenschoenen verplicht.

Training

 • Toegang tot de trainingen is enkel mogelijk middels registratie via de tablet op de vereniging of vooraf, via registratie op onze Jimmy’s Gym club app. Die je kunt downloaden vanuit de App-store. Zorg dat je bent aangemeld voor de training via onze app of via het tablet in de zaal.
 • Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
 • Je dient je windsels voorafgaand aan de training te hebben aangebracht.
 • In de trainingsruimte draag je binnen-schoenen (geen zwarte zolen), evenals schone en correcte sportkleding.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.
 • Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings of uurwerken omwille van de veiligheid niet toegestaan.
 • Gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan in de trainingsruimte. Dit voor je eigen- en andermans ontspanning. Is er noodzaak om een telefoon aan te laten gedurende de lessen, geef dit dan alstublieft aan bij de trainer. Mocht je dan gebeld worden, voer het gesprek dan buiten de leszaal.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Je betreedt de sportzaal pas als de trainer daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Als je te laat op de training komt, dan wacht je bij binnenkomst op de instructies van de trainer.
 • Bij het sparren onder de 18 is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht, mits de trainer anders voorschrijft.
 • Tijdens de training luister je naar de trainer.
 • Zonder toestemming van de trainer verlaat niemand de training.
 • Maak geen rommel in de sportschool. Deponeer afval zoals gebruikte plastic bekertjes, lege drinkflesjes of shampooflessen in een afvalbak.
 • Losse onderdelen (bokszakken, springtouwtjes, gewichten, dumbels etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.

Eigendommen

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen.
 • Jimmy’s Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen.

Hygiëne

 • Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, schone kleding etc.
 • Was je windsels, sportkleding en sportschoenen regelmatig.
 • Ontsmet je bokshandschoenen en je gebitsbeschermer regelmatig.

Gezondheid

 • Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen ziektekosten.
 • Je hebt een informatieplicht naar de Jimmy’s Gym en de trainer over eventuele risico’s met betrekking tot jouw blessures en gezondheidstoestand.
 • Een lid kan van deelname aan trainingen uitgesloten worden als dat in verband met zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is.

Risico’s

 • Bokssport wordt op eigen risico beoefend. Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s van de bokssport.
 • Jimmy’s Gym en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schade welke direct of indirect voortkomen uit het beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schade is ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden.

Doping en drugs

 • Jimmy’s Gym streeft naar een eerlijke, schone en gezonde sportbeoefening. Het gebruik van doping en/of drugs past hier niet bij.
 • Het is onze leden niet toegestaan dopinggeduide stoffen te gebruiken, bezitten, verstrekken, verhandelen, dan wel toe te dienen in of in de directe nabijheid van de school.
 • Het onder invloed van drugs, doping en/of alcohol deelnemen aan de training is verboden.

Wangedrag

 • Jimmy’s Gym behoudt zich bij overtreding van de huisregels en wangedrag het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem/haar de verdere toegang tot het gebouw te verbieden.
 • Bij constatering van ernstige overtredingen door leden zullen zij worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Voor het overige wordt ervan uitgegaan, dat je je op een manier gedraagt, zoals naar objectieve maatstaven verwacht mag worden van een normaal verantwoordelijk en intelligent mens.

 

HOUSE RULES

Although we expect our members to always act in good faith, we also have our own house rules. We expect that every member has taken note of our house rules when registering and that they also comply with them. In case of violation of these house rules or in case of misconduct, our association reserves the right to remove a member from his membership and to deny the member access to the building. Our house rules consist of a code of honor and a number of rules of conduct that must be respected by every member.

CODE OF HONOUR

You only fight in the ring and never on the street.
You may only use the boxing/kickboxing techniques you have been taught to defend yourself or others.
You may never use boxing/kickboxing techniques against someone who cannot defend themselves.
Honor, loyalty and fidelity to this code are more important than any fighting technique, graduation or title.
Discrimination, name-calling, abusive language, taunting or bullying will not be tolerated.
Always stay sporty, even if someone else isn’t.
Respect your training partner and his/her level.
Please respect each other’s property and those of the association.
Prevent nuisance and inconvenience after finishing the training.

GENERAL RULES OF CONDUCT

Sports equipment

Each participant in the training is responsible for his own sports equipment.
This sports equipment includes: boxing gloves, shin guards, bag gloves, bandages, skipping rope, mouthguard, sportswear and sports shoes with light soles (not used outdoors).
The skipping rope may not have a steel core due to the wear and tear of the sports floor.
Make sure your sports equipment is sound and hygienic.
Provide proper and clean clothing & sports footwear.
When training outside, an extra pair of outdoor shoes is mandatory.

Training

Access to the training sessions is only possible through registration via the tablet at the association or in advance, via registration on our Jimmy’s Gym club app. Which you can download from the App store. Make sure you are registered for the training via our app or via the tablet in the room.
Please arrive 10 minutes before the start of the training.
You must have put on your bandages prior to training.
In the training room you wear indoor shoes (no black soles), as well as clean and correct sports clothing.
Food items are not allowed in the training areas.
For safety reasons, wearing jewelry, piercings or watches is not allowed during the training.
The use of a mobile phone is not allowed in the training room. This is for your own and other people’s relaxation. If it is necessary to leave a telephone on during the lessons, please indicate this to the trainer. If you are then called, have the conversation outside the classroom.
You may only use lockable drinking cups (bottles) in the training rooms.
You only enter the gym if the trainer has given permission to do so.
If you arrive late for training, you will wait for the trainer’s instructions upon arrival.
When sparring under 18, wearing a head protector is mandatory, unless the trainer prescribes otherwise.
During the training you listen to the trainer.
No one leaves the training without permission from the trainer.
Don’t mess with the gym. Dispose of waste such as used plastic cups, empty drinking bottles or shampoo bottles in a waste bin.
Loose parts (punching bags, skipping ropes, weights, dumbells, etc.) are put back in place after use.

Properties

You are responsible for your own belongings.
Jimmy’s Gym accepts no liability for damage, loss or theft of property.

Hygiene

Take care of good personal care and physical hygiene, such as short and clean nails, fresh breath, clean clothes, etc.
Wash your bandages, sportswear and trainers regularly.
Disinfect your boxing gloves and your mouthguard regularly.
Health

You must have adequate health insurance at all times.
You have an obligation to inform Jimmy’s Gym and the trainer about any risks related to your injuries and health condition.
A member can be excluded from participation in training if this is not justified in connection with his health condition.

Risks

Boxing is practiced at your own risk. You are aware of the possible dangers and risks of boxing.
Jimmy’s Gym and its trainers do not accept any liability for personal injury or other damage resulting directly or indirectly from practicing boxing, regardless of whether that damage has arisen during participation in training sessions or competitions.

Doping and drugs

Jimmy’s Gym strives for fair, clean and healthy sports practice. The use of doping and/or drugs is not part of this.
Our members are not permitted to use, possess, provide, trade, or administer doping substances in or in the immediate vicinity of the school.
It is prohibited to participate in the training under the influence of drugs, doping and/or alcohol.

Misconduct

Jimmy’s Gym reserves the right to expel a member from his/her membership and forbid him/her further access to the building in case of violation of the house rules and misconduct.
If serious violations are found by members, they will be arrested and handed over to the police. When criminal offenses are found, a report is made to the police.
For the rest, it is assumed that you behave in a way that, according to objective standards, may be expected of a normal responsible and intelligent person.